VISJON

 • Være et supplement til den offentlige helsetjenesten
  Vi har ikke som mål å overta for offentlig helsetjeneste, men fungere som et supplement. Vi søker samarbeid med det offentlige helsevesenet for å sørge for best mulig hjelp til brukeren.
   
 • Ha helhetlig tenkning
  Alle mennesker har verdi av den enkle årsak at de er mennesker.Respekt, medbestemmelse, empati og evnen til å se hele mennesket er viktige grunnprinsipper hos våre ansatte. Vi er opptatt av fysiske, psykiske, åndelige og kulturelle aspekter ved de vi yter hjelp til. 
   
 • Fokus på fagkompetanse; alle våre ansatte skal være trygge i jobben sin og utføre jobben sin på bakgrunn av faglige vurderinger. Vi følger opp våre ansatte aktivt med opplæring og diskusjoner slik at alle ansatte utfører sine oppgaver i tråd med lovbestemmelser, etiske prinsipper og faglige hensyn.
   
 • Firmaets slagord er: "med blikk for den enkelte..."
  Det vil si at vi setter bruker i fokus, det er brukerens tid og da er det naturlig at det nettopp er bruker og ikke vi som hjelper som er den viktige i samarbeidet. Brukers ønsker og behov går foran som en ledesnor for jobben som blir gjort.